Hälsa

Avel och hälsa – uppfödarens ansvar

Som uppfödare är det många olika aspekter som styr och reglerar vår avel. Allt utifrån Sveriges lagstiftning, Djurskyddslagen och Djurskyddsförordningen. Även Jordbruksverket har sina föreskrifter likväl som Svenska Kennelklubben och Mopsorden – den svenska rasklubben för mops har sina krav på uppfödaren och kenneln. Här hittar du en samlad information om vad som styr och reglerar vårat avelsarbete och vad vi faktiskt också gör för en hållbar utveckling!

Det här gör vi

Kennel Westerholmen är en kennel registrerad under Svenska kennelklubben och medlem utav Mopsorden – den svenska rasklubben för mops. Vi följer gällande lagstiftning i Sverige och de föreskrifter som åligger oss utifrån myndighetens, Jordbruksverkets, rekommendationer. Vi följer de riktlinjer och regler som är uppsatta av Svenska Kennelklubben samt Mopsorden – den svenska rasklubben för mops.

Idag kontrollerar vi våra avelsdjur utifrån Mopsorden – den svenska rasklubben för mops rekommendationer. Det innebär att alla våra avelsdjur är meriterade, har känd patellastatus, är markörstestade för PDE. Vi är också utbildade via Svenska kennelklubben och via Mopsordens egna uppfödarutbildning. Vi har för avsikt att BPH-beskriva våra mopsar i kenneln. När Svenska kennelklubbens Avelsdjursintyg finns tillgängligt kommer vi naturligtvis även låta våra avelsdjur genomgå denna utvärdering avseende exteriör, andningsvägar samt belastningstest.

Vill du veta mer om det arbete vi gör? Nedan kan du läsa mer om respektive test och vad det innebär och vilka av våra mopsar vi har testat! Här kan du få en samlad bild över vilka av våra mopsar som är testade och vilka resultat de har registrerade!

Avelsdjursintyg/belastningstest

Avelsdjursintyg

Sedan 2012 har Svenska kennelklubben i samarbete med rasklubbarna arbetat med att ta fram ett Avelsdjursintyg. I det första skedet så var det ett arbete man bedrev med SKEB – Svenska Klubben för Engelsk Bulldogg. Efter Trubbnosuppropet våren 2015 så omfattade detta arbete även rasklubbarna för Fransk Bulldogg, Bostonterrier och mops. I detta avelsdjursintig kommer det även ingå ett belastningstest. Intyget beräknas vara i drift under 2019.

Känd patellastatus

Känd patellastatus

Patellaluxation innebär att knäskålen (patella) kan förflyttas (luxera) från sin normala position. Det är en av de allra vanligaste ortopediska sjukdomarna hos hund och som främst drabbar mindre raser. Mopsorden – den svenska rasklubben rekommenderar kontroll innan avel.


Markörstest för PDE/NME

Markörstest PDE

PDE/NME är en sjukdom i centrala nervsystemet som framförallt drabbar nervvävnaden i hjärnan. Symtomen vid NME utvecklas i regel snabbt.

Markörstestet är ett avelsverktyg, för att hålla nere risken för att föda upp drabbade individer – det är inte ett diagnosverktyg. Mopsorden – den svenska rasklubben rekommenderar kontroll innan avel.


BPH – mentalbeskrivning hund

BPH

Svenska Kennelklubbens mentalbeskrivning BPH är utformad för att passa alla hundar. Den hjälper oss som hundägare att lära känna våra hundar lite bättre och är värdefull i avelsarbetet för uppfödare, ras- och specialklubbar.
Svensk lagstiftning

Lagar och föreskrifter

All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Alla hundägare ska känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av hundar. På Jordbruksverket finns sidan Så sköter du din hund där även djurskyddslagstiftningen och annan lagstifning som rör hundars välbefinnande återfinns. Från 1 april 2019 har vi en ny Djurskyddslagstiftning och under året kommer även nya föreskrifter från Jordbruksverket.

Svenska Kennelklubben, SKK

Avel och utveckling av rashundar ska vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer rasen på genetisk variation. Avel och uppfödning ska också ske i överensstämmelse med djurskyddslagstiftningen och Svenska Kennelklubbens grundregler.

 • Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt och exteriört fullgoda rashundar.
 • Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna.
 • Att informera och sprida kunskap om rasens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
 • Att bevaka och arbeta med frågor som har ett rasspecifikt intresse för hundägaren och hundägandet.

Avel och uppfödning av rashundar är fundamentet i Svenska Kennelklubbens arbete. Utan valpar som växer upp till friska och trevliga hundar faller all annan verksamhet. Vår kennel är en del av Svenska kennelklubben.

Särskillda rasspecifika domaranvisningar (SRD)

Särskilda rasspecifika domaranvisningar, SRD, är ett kommenterande komplement till standarderna och har målsättningen att öka domares medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.Mopsorden – den svenska rasklubben för mops

Mopsorden – den svenska rasklubben för mops har ett antal till föreningen anslutna uppfödare. Rasklubben har även specifika krav för att få annonsera valpkullar på rasklubbens hemsida. Det är rasklubben som har det delegerade rasansvaret.


Vår kennel, Kennel Westerholmen, är ansluten till Mopsorden – den svenska rasklubben för mops sedan starten.

RAS – Rasspecifika avelsstrategier

RAS

För varje ras inom Svenska Kennelklubben ska det finnas en Rasspecifik avelsstrategi (RAS). RAS ska innehålla rasens historia, beskriva dess hälsoläge samt ge tydliga mål för framtiden. Det är ett kontinuerligt pågående arbete för att strategiskt främja kvalitetsutveckling inom rasavel. Rasklubben har det delegerade ansvaret för utformning av RAS.

Avel skall vara målinriktat, ha ett långsiktigt perspektiv samt verka för att rasens utveckling är hållbar framåt i tiden.

Mopsens hälsa och välbefinnande ska alltid komma i första hand. Avel ska främja sådant som gynnar avkommans möjlighet till ett långt och sunt liv utan hälsostörningar, såväl mentalt som fysiskt. Hälsostörningar som orsakar hunden lidande måste därför prioriteras.

Rasklubbens krav på anslutna uppfödare

 • Följa SKKs grundregler.
 • Följa RAS, klubbens rasspecifika avelspolicy.
 • Använda Svenska kennelklubbens köpeavtal.
 • Vara medlem i Mopsorden
 • Krav på utbildning – antingen Mopsordens egna uppfödarutbildning eller Svenska kennelklubbens uppfödarutbildning.
 • Båda föräldradjuren ska ha meriter från utställning, varav den ena med minst ett excellent.
 • Klubben rekommenderar markörstest för PDE/NME
 • Klubben rekommenderar känd patellastatus innan avel.

Kennel Westerholmen är en registrerad kennel under